Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket
– information till www.anmalarbetsskada.se

Arbetsmiljöverket behandlar många uppgifter om privatpersoner och företag. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur Arbetsmiljöverket behandlar de personuppgifter som registreras på www.anmalarbetsskada.se och vilka rättigheter du har som registrerad.

Arbetsmiljöverket tar din integritet på stort allvar. Att dina personuppgifter behandlas med varsamhet och i enlighet med krav i gällande lagstiftning är en självklarhet och en central förtroendefråga för Arbetsmiljöverket. Genom att ta del av denna informationstext hoppas vi att du får en klar bild av hur vi behandlar dina uppgifter.

Arbetsmiljöverket vidtar en rad åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars primära uppgift är att granska att vi verkligen följer de lagar och interna riktlinjer som gäller. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet finns längre ned i denna informationstext.


Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Det betyder att om det av en uppgift direkt eller indirekt framgår vem uppgiften rör så är det en personuppgift. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer, men även ett fotografi, en e-postadress eller ett ärendes diarienummer kan utgöra en personuppgift.

Lagstiftning om personuppgiftsbehandling

Det finns flera lagar och förordningar som styr vilken behandling av personuppgifter som är tillåten och vilka rättigheter du som registrerad har. Reglernas huvudsakliga syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

De grundläggande reglerna finns i EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Denna förordning kompletteras av den svenska lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. För en del av Arbetsmiljöverkets behandling finns också bestämmelser i lag (2018:258) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador.

Allmänt om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, eller lämna ut uppgifterna till någon som vill ta del av dem.

Arbetsmiljöverket behandlar personuppgifter om ett stort antal personer och för olika ändamål. Gemensamt för ändamålen är att det handlar om behandling som är nödvändig för utförandet av de uppgifter som Sveriges riksdag och regering har gett Arbetsmiljöverket.


Behandling av uppgifter som samlas in via www.anmälarbetsskada.se

www.anmalarbetsskada.se är en så kallad e-tjänst, som inrättats för att underlätta för enskilda att lämna uppgifter till Arbetsmiljöverket respektive Försäkringskassan.

Behandling av personuppgifter som Arbetsmiljöverket samlar in genom e-tjänsten har som övergripande ändamål att de ger underlag för arbetet med att förebygga arbetsskador. Behandlingen omfattar


1. registrering av arbetsskador och bearbetning av sådana uppgifter,
2. tillsynsverksamhet,
3. skadeutredningar,
4. forskning och undervisning,
5. framställning av statistik, och
6. planering, uppföljning och utvärdering av förebyggande arbete mot arbetsskador


Arbetsmiljöverket utför dessa behandlingar med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, vilket innebär att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning. Behandlingen baseras i viss utsträckning också på artikel 6.1 c), eftersom delar av behandlingen är nödvändig för att Arbetsmiljöverket ska kunna fullgöra rättslig skyldigheter; bland annat att skyldigheterna som tillsynsmyndighet enligt arbetsmiljölagstiftningen, som officiell statistikmyndighet samt de skyldigheter som följer av de lagstadgade kraven på att registrera och arkivera allmänna handlingar. Att Arbetsmiljöverket får behandla uppgifter för ovan angivna ändamål framgår av lag (2018:258) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador.

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har ett samarbete som innebär att Arbetsmiljöverket skickar vidare de uppgifter som – utöver att behandlas vid Arbetsmiljöverket – ska till Försäkringskassan för handläggning. För dessa åtgärder utgör Arbetsmiljöverket ett personuppgiftsbiträde till Försäkringskassan och ett särskilt avtal om bland annat säkerhetsåtgärder i hanteringen finns.

Känsliga personuppgifter

En del av de uppgifter Arbetsmiljöverket behandlar om dig kan vara av särskilt känsligt slag, så kallade känsliga personuppgifter. Det handlar bland annat om uppgifter om hälsa, som är vanligt förekommande i arbetsskadeanmälningar. För behandling av känsliga personuppgifter krävs särskilt lagstöd. Behandling av känsliga personuppgifter som Arbetsmiljöverket är ansvarig för på www.anmalarbetsskada.se får behandlas av myndigheten om uppgifterna har lämnats till myndigheten och behandlingen krävs enligt lag Känsliga personuppgifter får också behandlas om detta är nödvändigt för att handlägga ett ärende eller i andra fall om behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och behandlingen inte innebär ett otillbörligt intrång i din personliga integritet. Av lag (2018:258) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador framgår att känsliga personuppgifter om hälsa får behandlas.

Våra skyldigheter som personuppgiftsansvarig

Dataskyddslagstiftningen ställer stora krav på den som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter. Det är Arbetsmiljöverket som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i myndighetens verksamhet. En av de viktigaste skyldigheterna är att Arbetsmiljöverket måste se till att all personuppgiftsbehandling är laglig. Detta innebär bland annat att det måste finnas ett tydligt ändamål med all behandling och också att det finns en så kallad rättslig grund för behandlingen. När Arbetsmiljöverket behöver behandla personuppgifter för att utföra sina uppgifter som myndighet har myndigheten som utgångspunkt också rätt att behandla personuppgifterna.

Bland övriga skyldigheter kan följande särskilt nämnas:

Arbetsmiljöverkets dataskyddsombud

Myndighetens har ett särskilt dataskyddsombud vars primära uppgift är att granska att vi verkligen följer de lagar och interna riktlinjer som gäller. Dataskyddsombudet kan också ge allmän information om behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket. Du når dataskyddsombudet genom följande kontaktväg: dataskyddsombud@av.se

Dina rättigheter som registrerad

Du har som registrerad hos Arbetsmiljöverket ett antal rättigheter som framgår nedan. Kontaktuppgifter hittar du sist i denna informationstext.