Arbetsolycka

Med arbetsolycksfall menas en lindrigare skada till följd av olycksfall, som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats, där den skadade vistats i eller för arbetet. För att en händelse skall räknas som ett olycksfall fordras att förloppet varit relativt kortvarigt och uppkommit i samband med en särskild händelse.

Till arbetsolyckorna räknas även lindrigare skada till följd av hot, överfall, rån etc. Såväl skador av fysisk som psykisk natur räknas hit. Skador som solsting, värmeslag, förfrysning, inflammation och skada genom mekanisk inverkan under kortare tid, högst några få dagar, anses också uppkommit genom olycksfall.

Här anmäler arbetsgivaren enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 § till Försäkringskassan.

Arbetsskadeanmälan ska göras av arbetsgivaren i samråd med skyddsombud och den drabbade. Tänk även på att skyddsombud och den drabbade ska ha en kopia av anmälan.